Friday, January 15, 2010

slam पोस्ट

किती दिवसांनंतर काहीतरी लिहित्येय मी ब्लॉग वर.......
ह्या प्रश्न उत्तर कार्यक्रमा मुळे मला slam बुक भरून घेणे देणे ह्याची आठवण झाली ..... एक हे कारण आणि दुसरे म्हणजे मला ह्यासाठी फार डोके चालवण्याची गरज पडणार नाही....... तेव्हा लिहितेच आत्ता
तर...........
1. Where is your cell phone?
* माहीत नाही, शोधावा लागेल मिस कॉल देऊन।
2. Your hair?
* कुरळे कुरळे आहेत फार आणि गुंततात सुद्धा खूप..... I just hate my hairs.....
3. Your mother
* छान आहे खूप
4. Your father
* Kind of my good friend
5. Your fav. food
* मी बनवते ते सगलेच आवडते मला , ( निदान मला तरी)
6. Your dream last night
* विचित्र होते खूप, माझी एक फ्रेंड २०० रुपयाला एक शेंग दाना विकत घेत होती असे काहीतरी होते। काहीही स्वप्ने पडतात बुवा मला
7. Your fav. drink
* गरम गरम coffee
8. Your dream/ goal
* सध्यातरी कॉलेज बदलायचे आहे मला
9. What room are you in
* Bedroom
10. Your hobby
* Eating and sleeping..... grr....zzzzz
11. Your fear
* सध्यातरी काहीच आठवत नाहिये
12. Where do you want to be in 6 years
* बाप रे खूप पुढचे झाले राव हे
13. Where were you last night?
* घरीच होते
14. something you aren't diplomatic?
* Didn't get it..... :(
15. Muffins?
* Ohh...... मी स्वताच एक स्वीट muffin आहें ( बास झाले )
16. Wish list them
* Huh??? म्हणजे ???
17. Where did you grow up?
* मोठेपणी '' ठाणे '' असे सांगेन मी कारण अजून मी पूर्ण grown up झाले कुठे?
18. Last thing you did
* झोपले होते
19. What are you wearing?
* T shirt and Track pant
20. Your t.v.
* t.v. कधी च आमचा नसतो तो आईचाच असतो फक्त
21. Your pets
* आई नाही म्हणते पेट ठेवायला कारण मी त्यांचे काहीही करणार नाही याची खात्री आहें तिला
22. Friends
* खूप आहेत पण त्यातले फार थोड़े खास ह्या वर्गात मोडतात
23. Your life
* सध्या irritating आहें
24. Your mood
* अभ्यास सोडून सगळे करायचा मूड आहें माझा
25. Missing someone
* Actually missing something....... my school
26. Vehicle
* सध्या तरी आई बाबांची गाडीच स्वताची म्हणावी लागत्ये , पुढे बघू .........
27. Some thing you are not wearing?
* My hello kity pendent......तुटले आहें सध्या
28. Your fav. store
* कॉलेज च्या समोरची Xerox centres .... फार उपयोगी पडतात.......
29. Your fav. color
* Black and White
30. When was the last time you laughed
* आठवत नाहिये .......... गेले दोन तिन दिवस झोपन्यताच गेले आहेत
31. Last time you cried
* तेहि नाही आठवत आहें
32. Your best friend
* they are indivisible part of my life..................
33. One place that you go to over and over
* College and home..............अजून कुठे जाणार ???
34. One person who emails me reguraly
* No one... सगलेच अभ्यासात मग्न आहेत......
35. Fav. place to eat
* Pop tets , pizza hut, ... etc.....